Ramadhan 5
... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...
(an Nisaa': 29)

Comments